بزرگتــرین اشتبــاه یک مـَرد....

بزرگتــرین اشتبــاه یک مـَرد اینـه کـه


بـه مَـرد دیگـه ای فرصـت ایجــاد لبخـند


روی لبهـای زنِ موردِ علــاقه اش رو بـده

/ 0 نظر / 28 بازدید