امروز...

شاید امروز آغوشت بر من حرام باشد ...

ولی یک روز قلبم را در آغوش میگیری...

شاید امروز گرفتن دست هایت را بر من دریغ کنی....

ولی یک روز روی قلبم دست میکشی...

شاید امروز حتی گلی به من ندی...

اما یقین دارم روزی روی قبرم گل میگذاری...

شاید امروز را با من حرف نزنی....

من صبر میکنم..

روزی کنار قبرم به من التماس میکنی با تو حرف بزنم......

/ 5 نظر / 5 بازدید
افسانه

گاهی یک نگاه آنقدر مهربان است که چشم هرگز رهایش نمیکند گاهی یک عشق آنقدر ماندگار است که زمان حریفش نمیشود و گاهی یک دوست آنقدر عزیز است که قلب رهایش نمیکند !.

مریم

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]خیلی خیلی زیبا بود [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

مریم

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]خیلی خیلی زیبا بود [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

مریم

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]خیلی خیلی زیبا بود [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

منتظر7

اینجا هم عاشقا نه است با این هم کاری ندارم [نیشخند]