خــستــہ امـ …

خــستــہ امـ …

از صبورے خــستـــہ ام …

از فــَریــــادهایے که در گـــلویـــم خفـہ مانـد …

از اشـــــــک هایــی که قـاه قـاه خنــــده شـد …

و از حــــرف هایے که زنـــده بہ گـــور گــَشت در گــورستان دلـــــم

آســــان نیست در پــَس خـــنـده های مصــنوعے گریــہ های دلت را ،

در بــی پنـــاهیت در پشت هـــــزاران دروغ پنهـــان کنے …

ایــــن روزهــا معنے را از زنـدگـــے حذف کــرده امـ …

برایـــم فرق نمــےکــُنـد روزهایـــم را چگونــہ قربانـے کنمـ
/ 1 نظر / 48 بازدید