گاهی ...

مدت هاست که با تلفنم به کسی زنگ نمیزنم...

حتی تلفنم را نیز جواب نمی دهم...

چون قبل از برداشتن تلفن باید صدایم را عوض کنم و کمی شادترش کنم...!!

و من...

حوصله ی عوض کردن صدایم را ندارم به همین سادگی...

 

زیاد تحویلش بگیری . . .

عاشق بی محلی های دیگران میشود . . .

میدونی چرا؟!!

چون . . .

خوب بودنِ زیادی دل نمیبره . . . دل میزنه...

 

 

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺗﻮﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻃﺮﻓﺖ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ : ﺑﺮﻭ !

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﮕﺬﺭﻩ ﻭ ﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯﺕ ﻧﮕﯿﺮﻩ

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﭙﺮﺳﻪ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺭﻭﺯﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﯽ

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻻ ﺑﻪ ﻻﯼ ﺣﺮﻓﺎﺵ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﺒﺎﺷﻪ

ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ

ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﻪ ﯼ ﺑﺮﻭ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...

ﭘﺲ ﺑﺮﻭ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺮﺩﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﻟﻪ ﻧﺸﺪﯼ ...

ﺑﺮﻭ . . .

/ 0 نظر / 43 بازدید