دلم برای تو میسوزد...

امــروز
یادمــ افتــاد
دفتــر خاطراتـــی که خیلـــی وقتــ استــ
چیزی در آن ننوشته ام
بــا خودمــ میگویمــ :
" فکرشــ را بکن یک روز میمیری او میمانــد و ایـن دفتــر "
دلمــ میســوزد برای تــو
که میشکنــی روزی که مـن نیستمــ
تــو ایـن دفتــر را میخوانی
خــرد میشوی
وقتــی میفهمـی
چقــدر دوستتــ  دارم...

/ 0 نظر / 36 بازدید